Dr Harshad Argekar – Man-Man ki Baat [Dil se Drill Tak]