GOSICON 2021 – Day 3 – Spine: Osteoporosis & Pelvicacetabulum Day

orthopedics, orthopaedicsorthopedics, orthopaedics