ISRJR 2023 : Haptic Robots – Dr. Kushal Hippalgaonkar